Program dla Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki

       Szkolnictwo / Edukacja

 • Budowa nowych żłobków i przedszkoli. Rozbudowa istniejących i budowa nowych szkół, aby zapewnić jednozmianowość oraz zmniejszyć liczebność klas;
 • Kontynuacja remontów szkół, wyposażenie klas dydaktycznych (techniczne, elektryczne, elektroniczne, botaniczne, mechaniczne) i świetlic szkolnych;
 • Wydłużony czas pracy świetlic szkolnych, aby rodzice mogli zawieźć dzieci przed rozpoczęciem pracy i odebrać po pracy;
 • Zapewnienie śniadań w szkołach, zbilansowane posiłki, darmowe dla dzieci z rodzin o niskich dochodach;
 • Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań. Zwiększenie środków na zajęcia dodatkowe;
 • Zapewnienie zajęć wyrównawczych z przedmiotów wiodących w ramach dodatkowych zajęć szkolnych;
 • Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach;
 • Opieka logopedyczna;
 • Organizacja dodatkowych zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w szkołach;
 • Wykłady z zakresu zdrowego żywienia (zapobieganie otyłości, bulimii i anoreksji, promowanie właściwych wzorców żywieniowych);
 • Bieżąca współpraca szkół podstawowych ze szkołami średnimi w ramach doradztwa zawodowego (wybór ścieżki kształcenia). Organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów z zakresu doradztwa kariery;
 • Wsparcie socjalne/materialne dla uczniów z rodzin o niskich dochodach;
 • Rzecznik Praw Ucznia;
 • Liceum profilowe z patronatem uczelni wyższej (Politechnika Warszawska, Akademia Medyczna, Uniwersytet Warszawski);
 • Stworzenie odpowiednich warunków nauki i rozwoju dzieciom z niepełnosprawnościami;
 • Program mini praktyk dla uczniów ostatnich klas LO w lokalnych firmach;
 • Poprawa bazy sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1; 
 • Dobudowa skrzydła z salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 4.

       Seniorzy

 • Rozwój opieki senioralnej;
 • Utworzenie apteki municypalnej;
 • Budowa gminnego domu spokojnej starości;
 • Budowa hospicjum gminnego;
 • Budowa boiska do gry w bule, szachy plenerowe;
 • Atrakcje dla „seniora z wnuczkiem”;
 • Kontynuacja zajęć dla seniorów w Mediatece (wzbogacenie oferty i dostosowanie ilości zajęć do potrzeb zainteresowanych);
 • Zajęcia/warsztaty w świetlicach wiejskich dla seniorów;
 • Edukacja cyfrowa seniorów, zajęcia / warsztaty.
 • Organizacja wieczorków tanecznych – potańcówek wraz z przygotowaniem zaplecza na Stawach Goliana i Rodzinnych Ogródkach Działkowych;
 • Klub Seniora na Osiedlu Kopernika.

       Młodzi

 • Powstanie oddziału położniczego, oddziału ortopedii dziecięcej oraz oddziału chirurgii dziecięcej w Szpitalu Zachodnim w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Grodziskiego;
 • Nocna pomoc dla dzieci w Szpitalu Zachodnim w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Grodziskiego;
 • Wsparcie budowy mieszkań w formule TBS + budownictwo komunalne na wynajem;
 • Zapewnienie miejsca spotkań młodzieży – klubu dla młodzieży – sala z wifi, kanapami, pufami, tv, konsolą gier;
 • Budowa skate parku;
 • W istniejących obiektach: CK, Hala Sportowa, świetlice wiejskie zapewnienie miejsca dedykowanego dla młodzieży – kanapy, stoliki, pufy, wifi

       Drogi / Komunikacja

 • Kontynuacja budowy „obwodnicy” Grodziska do ul. Nadarzyńskiej oraz wyjazd na Błonie;
 • Połączenie drogowe dla osiedla Książenice poprzez ulicę Cichociemnych do Mazowieckiej;
 • „NIE WKURZAJ” – zastąpienie nawierzchni dróg szutrowych nakładkami asfaltowymi i kostką brukową;
 • Ciąg pieszo-rowerowy przy torach do Milanówka;
 • Ciąg pieszo-rowerowy na Szwedzkie Góry;
 • Remonty nawierzchni asfaltowych w mieście;
 • Budowa kolejnych i remonty istniejących ścieżek rowerowych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom na drodze (budowa chodników i ścieżek rowerowych na obrzeżach miasta);
 • Kontynuacja oświetlenia ulic na terenach wiejskich;
 • Zwiększenie dostępu do Internetu;
 • Kontynuacja budowy kanalizacji;
 • Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki dla mieszkańców zameldowanych; 
 • Elektryczne rowery miejskie;
 • Dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki;
 • Sygnalizacja, montaż fotoradarów, miejski monitoring dróg w okolicach szkół;
 • Wykonanie barierek ochronnych przy wjeździe i pod tunelem na ul. Bałtyckiej;
 • Oświetlenie ostrzegawcze „kocie oczka” przy pasach;
 • Nowe przejścia dla pieszych w miejscach, które tego wymagają jak np.: basen-parking;
 • Instalacja kolejnych stacji rowerów miejskich poza centrum miasta.

       Planowanie przestrzenne / Praca Urzędu

 • Obligatoryjne konsultacje społeczne podczas prowadzenia prac związanych z planami zagospodarowania przestrzennego;
 • Utrzymanie zielonego charakteru gminy poprzez uchwały dotyczące planów zagospodarowania sporządzane w duchu zrównoważonego rozwoju miasta i gminy;
 • Rozwój budżetu obywatelskiego – realizacja projektów wychodzących z inicjatyw społecznych;
 • Melioracja terenów wiejskich, przeciwdziałanie podtopieniom, wsparcie dla spółek wodnych na terenie gminy;
 • Monitorowanie i skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie spraw urzędowych – cyfryzacja obiegu spraw i dokumentów.

       Bezpieczeństwo / Społeczne

 • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta, gminy, powiatu (częste patrole straży miejskiej, policji).
 • Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień m.in. punkty konsultacyjne i ośrodki terapii uzależnień, prowadzenie zajęć w szkołach.
 • Przeciwdziałanie wszelkim przejawom i reagowanie na zjawisko wykluczenia społecznego (skuteczna pomoc instytucji OPS);
 • Edukacja proekologiczna (lokalne kampanie, imprezy, współpraca instytucji /szkół).

        Rekreacja

 • „Odbetonowanie” centrum miasta, kontynuacja transformacji grodziskiego pasażu i zachodniej części miasta;
 • Budowa odkrytego kompleksu basenów miejskich w centrum miasta (na wzór basenów w miejscowości Strzeniówka);
 • Budowa bulwaru przy rzece Rokiciance od Stawów Walczewskiego do Parku Skarbków;
 • Profesjonalne zagospodarowanie stawów Natolin – „Glinianki” w kierunku rekreacji związanej z wędkowaniem;
 • Budowa toru wrotkarskiego i lodowiska.

       Biznes

 • Ulgi i zwolnienia z podatków dla małych podmiotów stwarzających miejsca pracy dla mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki;
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji inwestycji miejskich.