o mnie

Nazywam się Michał Klonowski, od urodzenia jestem mieszkańcem Grodziska Mazowieckiego, a od roku 2000 gminy Grodzisk Mazowiecki. Czy tak jak ja też oczekujesz DIALOGU, dalszego rozwoju naszej Gminy, nowoczesnej edukacji, wsparcia dla grodziskich przedsiębiorców, dobrych dróg, rozwoju infrastruktury technicznej oraz dostępu do wszystkich mediów? Czy chcesz mieć wpływ na charakter rozwijającego się miasta podczas wprowadzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego? Czy chcesz, aby odbywało się to w formie zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem i dbałością o zielony charakter gminy? Czy chcesz, aby nasze miasto było przyjazne i atrakcyjne dla wszystkich grup wiekowych i społecznych?

Jeśli TAK to zagłosuj na mnie! 

Od 2016 roku pracuję w samorządzie pełniąc w nim istotne role. Cechują mnie skuteczność i profesjonalizm. Podejmuję decyzje i zawsze biorę za nie pełną odpowiedzialność. Stawiam na DIALOG oraz bezpośredni, stały kontakt  z mieszkańcami. Swoim współpracownikom wyznaczam mierzalne cele, precyzyjnie określam wymagania i konsekwentnie, wraz z nimi, dążę do ich realizacji. Działam z PASJĄ.

Moje kluczowe kompetencje to: 

 • określanie kierunków działań
 • poszukiwanie obszarów do intensywnego rozwoju oraz optymalizacja obszarów wymagających korekty
 • tworzenie zaangażowanych zespołów poprzez dobór kompetentnych, odpowiedzialnych i sumiennych współpracowników
 • wyznaczanie celów i konsekwentna ich realizacja
 • przygotowywanie budżetów i  ich wykonanie na założonym poziomie
 • nadzór i prowadzenie projektów w zakresie budowy obiektów i urządzeń jak również transferów produkcji oraz optymalizacji procesów
Jako DOŚWIADCZONY menadżer gwarantuję SUKCES. 

Jako inżynier z wykształcenia zapewniam DOKŁADNOŚĆ i PROFESJONALIZM. 

Jako rodowity mieszkaniec Grodziska oddaję miastu swoje serce!
 • Doprowadziłem do porozumienia pomiędzy PGE i WKD otwierając możliwość dalszej rozbudowy ulicy Okrężnej;
 • Doprowadziłem do porozumienia z dostawcami Internetu światłowodowego w zakresie rozwoju sieci internetowej;
 • Kierowałem zespołem specjalistów przygotowujących koncepcję budowy stawu rekreacyjnego w Chlebni;
 • Zadbałem o zielony charakter miasta i gminy zapobiegając nieuzasadnionym wycinkom drzew;
 • Współtworzyłem związek międzygminny GPA – Grodziskie Przewozy Autobusowe – dzięki którym dziesięciokrotnie zwiększyły się zasięgi komunikacji miejskiej;
 • Doprowadziłem do remontu dróg i nawierzchni asfaltowych;
 • Współpracowałem ze spółką wodną w zakresie eliminacji wiosennych podtopień na terenach dotkniętych brakiem melioracji;
 • Zrealizowałem budowę ulicy Marylskiego;
 • Przyczyniłem się do zatrzymania wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy;
 • Zlikwidowałem większość zastoisk wody występujących na ulicach po dużych opadach, remontując kanalizację deszczową;
 • Wspierałem Organizacje Pozarządowe (NGO) w ich działalności;
 • Współpracowałem z wykonawcą i Mazowieckim Zarządem Dróg przy budowie obwodnicy;
 • Bralem udział w tworzeniu koncepcji rewitalizacji pasażu,              ul. E. Orzeszkowej oraz wielu dróg miejskich.
Moje osiągnięcia pełniąc funkcję wice burmistrza w Grodzisku Mazowieckim:
Moje osiągnięcia pełniąc funkcję prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim:
 • Przygotowałem dokumentację i podpisałem umowę z NOŚiGW na realizacje projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”. Projekt zrealizowany został ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt obejmował  budowę sieci kanalizacyjnej, zakup wyposażenia technicznego, wdrożenie systemy GIS, budowę sieci wod-kan, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Całkowita wartość projektu wyniosła  113 mln, wartość dotacji to 59 mln;
 • Zrealizowałem rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków;
 • Doprowadziłem do realizacji 50 km sieci wodociągowej i 49 km sieci kanalizacyjnej na wsiach i terenach miejskich;
 • Utrzymywałem roczne zyski spółki w kwotach powyżej 2,5 mln;
 • Utworzyłem biuro projektowe wspierające mieszkańców w podłączeniach do sieci wodociągowo kanalizacyjnych;
 • Zapewniłem stałe zaopatrzenie w wodę z wymaganym ciśnieniem w okresie letnim dla wsi Książenice, Radonie, Adamowizna i Urszulin;
 • Zapewniłem stałą jakość wody do spożycia na wszystkich stacjach i ujęciach wód głębinowych.
Profil zawodowy:

Obecnie Dyrektor Naczelny – Prezes Zarządu w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”. W roku 2021 Pierwszy Zastępca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego kierujący kluczowymi dla miasta referatami, w tym: Wydział Planowania Przestrzennego, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Wydział Zarządzania Drogami Gminnymi, Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, Wydział Obsługi Sołectw, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych, oraz Doradca Zarządu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Grodzisku Mazowieckim. W latach 2021 – 2022 Członek Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”. Od 2016 roku Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny, a od 2017 roku Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, w latach 2002 – 2015 menedżer działów i koordynator projektów z wieloletnią praktyką zdobytą w zagranicznych i krajowych firmach takich jak TCL, Danfoss, Rabugino, Wadim Plast i Altmaster.

Wykształcenie:

mgr inż. Politechniki Warszawskiej, w 2018 r. ukończyłem studia podyplomowe na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. W 2019 r. na Polskiej Akademii Nauk zdobyłem tytuł MBA. Ukończyłem liczne szkolenia korporacyjne w zakresie rozwoju umiejętności kierowniczych, związane z systemem zarządzania jakością, kierowania projektami, negocjacjami z trudnym klientem, z zakresu HR, Six Sigma, Lean Manufacturing.

Chcesz aby Grodzisk nadal się rozwijał ? Chcesz zwiększyć to tempo ?

! zapoznaj się z moim Programem

! skontaktuj się ze mną jeśli pojawią się pytania

! wypełnij ankietę potrzeb

! zaangażuj się

! głosuj na mnie